مسئول دفتر و بایگانی امور مالی

در حال حاضر مسئول دفتر و بایگانی امور مالی جناب آقای موسی شهرابی فراهانی می باشد.

مدرک تحصیلی: فوق دیپلم 

شماره تماس: 32621520

شرح وظایف:

1. مسئولیت مکاتبات امور مالی با سایر واحدهای دانشگاه

2. پاسخ گویی به کلیه تماس های تلفنی با دفتر امور مالی و پیگیری تا حصول نتیجه

3. ارائه گواهی کسر از حقوق برای کلیه پرسنل دانشگاه

4. مسئول پیگیری نامه های ارجاعی به امور مالی تا حصول نتیجه

5. رابط مالی بین امور مالی دانشگاه با کلیه بانک ها و ادارات و دستگاههای اجرایی

6. ارائه کلیه چکها به بانک ها ونگهداری و صدور تمدید یا ابطال کلیه ضمانت نامه های شرکتها ، اشخاص و پیمانکاران

7. نگهداری کلیه اسناد و مدارک مالی ، اداری ، پرسنلی و قراردادها و مناقصات حقوقی

8. ثبت کلیه سندهای مالی صادره مالی در دفاتر اندیکاتور ودر فایل اکسل اسناد

9. تشکیل پرونده پرسنلی جهت کلیه کارکنان و اعضای هیئت علمی

10. تشکیل پرونده بابت شرکتها ، پیمانکاران و اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد با دانشگاه

11. ارجاع اسناد و مدارک به کلیه واحدهای نظارتی شامل دیوان محاسبات ، سازمان بازرسی و حسابرسان مستقل با دستور مدیر امور مالی