شرح وظایف عاملین مالی

1. پیگیری کلیه قراردادها دانشکده .

2. انجام کلیه امور مالی دانشکده طبق قوانین و مقررات مالی و معاملاتی .

3. دریافت و وصول درآمدهای جاری و اختصاصی دانشکده .

4. تهیه و تنظیم اطلاعات مالی لازم در موارد مختلف دریافت ها ، پرداخت ها ، اعتبارات و تعهدات ، نگهداری دفاتر اعتبارات و تهیه گزارشات لازم جهت مقامت ذیربط .

5. رسیدگی به اسناد مالی پژوهش، پرداخت های پژوهشی و تهیه و تنظیم اسناد پژوهشی و ارسال اسناد به حسابداری پژوهشی .

6. همکاری در تهیه و تدوین بودجه جاری و عمرانی و تجهیزاتی دانشکده .

7. نگهداری و تنظیم و رسیدگی به اسناد مالی دانشکده ازحیث تطابق مقررات و آیین نامه های مالی .

8. نظارت بر مصرف صحیح اعتبارات دانشکده از طریق رسیدگی قبل و بعد از آن.

9. اعمال نظارت در حفظ و نگهداری اموال و مراقبت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به آیین نامه های اموال دولتی و نحوه استفاده از آنها .

10. تهیه وتنظیم گزارشهای عملکرد مالی جهت ارائه به معاونت اداری ، پشتیبانی و حقوقی .

11. برنامه ریزی و کنترل خریدهای دانشکده و تهیه اسناد و ارسال هزینه و اسناد به امورمالی .

12. انجام امور داوری ارتقاء  ، کمیته منتخب ، آزمون جامع دکتری و تهیه تنظیم اسناد مالی آنها .

13. تامین فضا و تدارک تجهیزات و امکانات و وسایل اداری و ارتباطی جهت ارائه خدمات .

14. تامین وسایل و امکانات رفاهی کارکنان ، دانشجویان و اساتید .

15. برنامه ریزی جهت کیفیت خدمات اداری و پشتیبانی و ارائه طرح های مربوط به کنترل و کاهش هزینه ها .

16. برگزاری همایش های ملی ، کنفرانس های داخلی و کشوری و مسابقات انجمنهای علمی دانشجویی .

17. سازماندهی ، تعیین شرح وظایف ، تقسیم کار ، تعیین حدود تفویض اختیار بین کارکنان تحت سرپرستی نیروهای خدماتی .

18. برنامه ریزی و نظارت بر عملیات تدارکاتی ، انبارداری ، تعمیرات نگهداری کارگاهها و آزمایشگاهها و تاسیسات و برق .

19. رسیدگی به امور مربوط به قراردادهای بوفه و انتشارات و نظارت بر حسن انجام کار .

20. پیش بینی نیازهای تدارکاتی دانشکده وانجام اقدامات لازم جهت اخذ اعتبارات و پیگیری خریدها و ملزومات و انجام بررسی های لازم برای شناخت بازار و آگاهی از نوسانات و خریدها .

21. صدورمرخصی ، ماموریت ، پاسهای ادرای و شخصی و ....  مربوط به کارکنان تحت سرپرستی اداره عمومی .

22. حفظ و نگهداری ونظارت برساختمان دانشکده و پیگیری موارد تعمیراتی ساختمان دانشکده در داخل و خارج ساختمان .

23. نظارت برانجام امور محوطه سازی و تامین فضای سبز داخل دانشکده .

24. رسیدگی به کلاسهای آموزشی و تهیه و تعمیرات وسایل آموزشی و کمک آموزشی (تخته وایت برد ، ماژیک -  دیتا پرژکتورها) .

عامل مالی و سرپرست امور عمومی دانشکده علوم پایه

محمد زاهدی پویا

مدرک: فوق لیسانس مدیریت مالی

شماره تماس: 32627032

عامل مالی و سرپرست امور عمومی دانشکده علوم انسانی

ملک ابراهیم عباسی

مدرک: فوق لیسانس مدیریت مالی

شماره تماس: 32621820

عامل مالی و سرپرست امور عمومی دانشکده فنی و مهندسی

علیرضا مجرد

مدرک: لیسانس حسابداری

شماره تماس: 32625403