معرفی کارشناس جمعداری اموال

در حال حاضر کارشناس جمعداری اموال، جناب آقای محمد فراهانی می باشد.

مدرک تحصیلی: لیسانس

شماره تماس: ۳۲۶۲۱۵۵۸

شرح وظایف:

1. مسئول اجرای دقیق آیین نامه ها ، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.

2. مسئول اقدام به تحویل گرفتن اموال خریداری شده و تحویل آنها به افراد درخواست کننده پس از صدور قبض انبار.
3. مسئول نگهداری حساب کلیه اموال منقول شهرداری و ثبت مشخصات کامل آنها در دفاتر اموال و یا نرم افزارهای مربوطه بر اساس آیین نامه های مصوب.
4. مسئول اقدامات  لازم در نگهداری و حفظ اموال با همکاری واحدهای ذیربط.
5. مسئول جاری نگهداشتن صورت اموال موجود در تمام اطاقها و واحدهای مربوط.
6. مسئول صدور برگه خروج اموال از ساختمان بر حسب ضرورت با دستور مقام ما فوق.
7. مسئول طبقه بندی اموال در انبار بر اساس ضوابط موجود.
8. مسئول صورت برداری از اموال فرسوده و غیر قابل استفاده به منظور فروش با رعایت قوانین و مقررات مربوطه ضمن هماهنگی با انبار و اموال مرکزی و تحویل یک نسخه از صورت جلسه تحویلی به حسابداری جهت کسر از حساب های انتظامی اموال.

9. مسئول الصاق برچسب بر روی اموال و ثبت در دفاتر اموال با ذکر شماره و صدور قبض انبار.
10. مسئول انبار گردانی در پایان سال به منظور مشخص نمودن وضعیت اموال موجود در انبار اعم از کسری ، اضافی و نهایتاً پیگیری برای حل آنها.
11. انجام سایر امور محوله از سوی مافوق در چهارچوب وظایف.

12. مسئول تهیه و تنظیم صورت حساب اموال اسقاط و مازاد و ارسال آن به ذیحسابی

13. مسئول پیگیری و هماهنگی صدور مجوز خروج اموال با ذکر مشخصات کامل و ثبت آن در دفاتر مربوطه حسب نیاز.

14. مسئول تحویل اموال به متقاضی و دریافت رسید مربوطه بر اساس مقررات و دستورالعمل های مربوطه.

15. مسئول پیگیری و هماهنگی تهیه و الصاق یک نسخه از فهرست اموال تحویل شده در هر اتاق.

16. مسئول تهیه و تظیم صورت اموال سرقتی، مفقودی و ارسال آن برای واحدها و مسئولین مربوطه.

17. مسئول تنظیم صورت موجودی مانده اموال مصرفی در آخر هر سال و ارائه به واحدهای ذیربط.

18. مسئول رسیدگی و تطبیق صورت حسابهای رسیده از واحدهای مربوط با فرمهای اموالی به منظور کنترل صحت مندرجات.