معرفی کارشناس مالی دریافت و پرداخت

در حال حاضر کارشناس مالی دریافت و پرداخت سرکار خانم فاطمه حبیبی می باشد.

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس حسابداری

شماره تماس: ۳۲۶۲۱۵۵۴

شرح وظایف:

1. صدور چک های حقوق اعضای هیئت علمی و کارکنان و دریافت از خزانه و بانک ملی حقوق بازنشستگان واریز آنها به بانک های عامل با فرایند و شرایط آن

2. دریافت شبا بانکی حسابهای جاری از سایت بانکهای مختلف و تکمیل نمودن فرم های پایا و ساتنا باتوجه به ارقام نوع آنها .

3. اصدار چکهای حساب جاری پس از کنترل حساب و موجودی وهماهنگی با واحد صدور سند و اعتبارات .
4. اصدار چکهای حساب های اختصاصی پس از کنترل واریز درآمد اخصاصی به حساب بانک مرکزی و اطمینان از مسترد شدن آنها به حساب دانشگاه .
5. اصدار چکهای حساب بازنشستگی پس از حصول اطمینان وهماهنگی با سازمان بازنشستگی کشور .
6. اصدار چکهای حساب سایر منابع با هماهنگی های لازم .

7. اصدار چکهای حساب رد وجوه پس از دریافت وجه استردادی از خزانه کشور و بانک مرکزی

8. اصدار چکهای حساب بانک مرکزی ج.ا.ا با همماهنگی و کنترل از بانک مرکزی و چکهای واریزی از سوی سازمان ملی دانشجویان و مبادی واریز کننده .

9. صدور چکهای سایر بانک های عامل دانشگاه از جمله بانک ملی ، بانک صادرات ، بانک رسالت

10. فیش نویسی تمام حسابهای فوق جهت ارائه به بانک و واریز به حسابهای مذکور .

11. تایپ و نگارش نامه های چکهای صادر شده جهت ارسال چکها به اداره کل امور مالیاتی بابت مالیات

12. تایپ و نگارش نامه های چکهای صادر شده جهت ارسال چکها به سازمان تامین اجتماعی

13. تایپ نامه های چکهای کسورات حقوق (ضمانت نامه های بانکی وواریز به حساب های مختلف )

14. تهیه لیست های مختلف با برنامه های نرم افزار اداری word و Excel جهت ارائه به ادارات مختلف از جمله سازمان تامین اجتماعی ، دادگستری ، بانکها و خزانه .

15. مسئولیت پیگیری ارقام بازواریز شده توسط وزرات علوم تحقیقات و فناوری ، سازمان امور دانشجویان ، اداره رفاه دانشجویان و غیره و ارسال فیش های آنها به ادارات مذکور .

16. مسئولیت پیگیری وجوه واریزی توسط ارگانها ، شرکت ها و دستگاههای طرف قراراد باطرح های پژوهش اساتید و ...

17. مسئولیت پیگیری و کنترل واریزی های بنیاد شهید و امور ایثارگران به حسابهای دانشگاه و اطلاع رسانی جهت پرداخت به ایشان.

18. دریافت چکهای بین بانکی و ارجاع آنها به مبادی ذیربط بر اساس نیاز به ادارات ، نهادها و ارگانها .

19. مسئولیت تهیه نامه های مورد نیاز جهت پاسخگویی به دستگاه ها و ادارات مختلف سطح استان از جمله دادگستری واداره ثبت ، کمیته امداد ، خزانه معین و ....

20. تهیه صورت مغایرت بانکی از برخی حسابها از جمله بانک مرکزی و غیره .