کارشناس مسئول حسابداری تدارکات

معرفی کارشناس مسئول حسابداری تدارکات

در حال حاضر کارشناس مسئول حسابداری تدارکات،  جناب آقای ولی ا... امیدی می باشد.

مدرک تحصیلی: فوق دیپلم حسابداری

شماره تماس: ۳۲۶۲۱۶۸۶

شرح وظایف:

1. تهیه اسناد از روی مدارک و فاکتورهای خریداری شده توسط امور اداری و رسیدگی به اسناد ونگهداری  اعتبارات ، پرداختی به اداره تدارکات و تهیه اسناد مالی از صدور سند کامپیوتری تا مرحله صدورچک                                                                                  
2. تهیه نماینده اسناد از روی اسناد جمع آوری شده                                      
3. تطبیق پرینت بانک با مانده دفتر و پیدا کردن چکهای بین بانکی و                 
واریزی های بین بانکی                                                                                  
4. تهیه ترازعملیاتی از دفترکل – معین تفصیلی و الصاق مدارک مربوطه          
5. ثبت چکهای صادره و واریزی ها در دفتراداره تدارکات

6. پرداخت فیش های آب و برق و گاز و....

7. کنترل مدارک و مستندات ضمیمه اسناد  از نظر کفایت مدارک و صحت محاسبات ،جمع تعدادی و ریالی فاکتورها،کفایت تاییدکنندگان و عدم قلم خوردگی و مخدوش بودن آنها و تطبیق پرداختها با قوانین و استانداردها و رویه های موجود.

8. ارسال کسورات و تهیه پیش نویس نامه های مالیاتی ،بیمه ودر خواست وجه جهت اداره تدارکات

9. بایگانی و مراقیت از اسناد حسابداری تدارکات
10. ارتباط و همکاری با امور مالی و شرکت طرف قرارداد

11. بستن حسابهای دایمی و موقت در پایان هرسال وکنترل اسناد ارسالی به امور مالی و اسناد دریافتی از کارپردازان

12. ثبت فاکتورهای خریداری شده در فرم معاملات فصلی  و ارسال فن به سازمان دارایی