کارشناس مسئول حسابداری تملک دارایی سرمایه ای

 

معرفی کارشناس مسئول حسابداری تملک دارایی سرمایه ای

در حال حاضر کارشناس مسئول حسابداری تملک دارایی سرمایه ای، جناب آقای سید حمید حیدری بختیاری می باشد.

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت مالی

شماره تماس: ۳۲۶۲۱۵۴۲

شرح وظایف:

1. بررسی قراردادهای اجرایی پروژه ها از لحاظ مقررات مالی

2. مسؤلیت نرم افزارحسابداری تملک دارایی های سرمایه ای برمبنای سیستم تعهدی و نظارت بر برنامه حسابداری دانشکده ها

3. مطالعه قوانین ومقررات مالی و محاسباتی و مقررات مربوط به طرح های عمرانی وتبصره های بودجه سالانه و ضوابط اجرایی هرسال و رعایت دقیق مفادآنها در رسیدگی به اسناد ومدارک پرداختها

4. تنظیم ونگهداری دفاتر اعتبارات طرح های عمرانی و تامین اعتبار هریک از پروژه های ابلاغی در حدود اعتبارات تخصیص یافته طرح های عمرانی وبراساس موافقت نامه مبادله شده.

5. دریافت صورت وضعیت ها و صورت حساب هزینه های پروژه های پس از تایید مجریان طرح یا مقامات مجاز از طرف آنها وتنظیم سند هزینه ورسیدگی اسناد تنظیمی با مقررات مربوطه و پرداخت وجه آن

6. ثبت و شناسایی دارایی های ثابت و محاسبه استهلاک انباشته جهت هزینه یابی دقیق دارایی ها

7. پیگیری واریز وجوه تنخواه گردان ، پیش پرداخت وعلی الحسابهای پرداختی

8. تسویه حساب با پیمانکاران ومشاوران طرف قرارداد پس از اجرای پروژه ها و پیگیری در مورد واریز پیش پرداختها و تسویه علی الحسابهای پرداختی براساس قوانین مربوطه

9. تهیه وارسال الکترونیکی فرمهای مطالبات وبدهی دانشگاه و پیگیری اجرای برنامه اسناد خزانه اسلامی

10. تنظیم ونگهداری حساب ماهانه ونهایی طرح های عمرانی و ارسال به موقع آن به مراجع قانونی ذیربط