کارشناس مسئول حسابداری دانشجویی

 

معرفی کارشناس مسئول حسابداری دانشجویی

در حال حاضر کارشناس مسئول حسابداری دانشجویی،  جناب آقای داود خجسته می باشد.

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس حسابداری

شماره تماس: ۶۵۶۲۱۵۵۶

شرح وظایف:

1. دریافت تنخواه از امور مالی و ثبت حسابداری بر اساس اسناد مثبته

2. پرداخت هزینه های مایحتاج خریداری شده جهت سلف دانشجویی

3. پرداخت تنخواه به کارپردازان جهت انجام خریدهای فرهنگی-دانشجویی و...

4. دریافت اسناد ومدارک هزینه کرد تنخواه گردان از کارپرداز

5. پرداخت هزینه  اردوهای دانشجویی –کار دانشجویی-حق القدم ائمه جماعات

6. ارائه اسناد هزینه کرد به امور مالی وتسویه تنخواه گردان دریافتی

7. تهیه صورت مغایرت بانکی

8. ارائه کارت استخر به ارگانها و سازمانهای متقاضی