معرفی کارشناس مالی دریافت و پرداخت

در حال حاضر کارشناس مسئول شهریه ودرآمدهای دانشجویی، سرکار خانم منیژه لشنی می باشد.

مدرک تحصیلی: لیسانس اقتصاد

شماره تماس: ۳۲۶۲۱۵۵۲

شرح وظایف:

1. استعلام از معاونت پشتیبانی و آموزشی برای تعیین شهریه و قوانین مربوط به اخذ و ثبت شهریه .

2. فرایند تقسیط و تخفیف و اخذ شهریه .

3. مسئولیت نگهداری و کنترل وتنظیم سیستم مالی جامع دانشجویان (گلستان ) جهت کلیه دانشجویان روزانه و شبانه .

4.  تهیه و تنظیم و تعریف و ثبت کلیه قوانین مربوط به شهریه های دانشجویان در هر ترم طبق آئین نامه ها و بخشنامه ها و دستورات معاونت مربوطه .

5. هماهنگی و تعامل مستمر با آموزش دانشکده ها جهت واحدها و ترمهای دانشجویان وثبت تخفیفات دانشجویی (تخفیفات ریاست ،معاونت ، ممتازی و بخشنامه ای ).

6. ثبت ، کنترل و نگهداری فیشهای نقدی دانشجویان جدید الورود و فارغ التحصیل  در سیستم گلستان .

7. پاسخ گویی تلفنی به کلیه دانشجویان (شماره تلفن روی سایت دانشگاه جهت  پاسخگویی درج شده )در تمام ساعات اداری.

8. بررسی و کنترل کارنامه مالی دانشجویان فارغ التحصیل تهیه ،تنظیم وتایید  فرم تسویه حساب فارغ التحصیلی کلیه دانشجویان (دکتری ، ارشد ، کارشناسی شبانه و روزانه ).

9.  صدور گواهی واریز شهریه دانشجویان برای دستگاهها ،نهادهاو ادارات خارج از دانشگاه

10. ارتباط با ستاد امور ایثارگران و بنیاد جانبازان در رابطه با تنظیم و کنترل و ارسال لسیت شهریه دانشجویان تحت پوشش بنیاد امور ایثار گران وجانبازان و پیگیری وصول شهریه از بنیاددر هر ترم تحصیلی.

11. فرایند تقسیط و تخفیف شهریه در زمان انتخاب واحد پس از دستورات لازم از معاونت دانشجویی .

12. فرایند استرداد شهریه و تغذیه به دانشجویان از زمان پرکردن فرم استرداد توسط دانشجو تا زمان صدور پیش نویس سند .

13. هماهنگی و تعامل مستمربا اداره رفاه دانشجویان جهت ثبت و کنترل وام های دانشجویی در سیستم مالی گلستان .