حضور همکاران امور مالی از ابتدای هفته علی رغم تعطیلی دانشگاه بابت ویروس کرونا

حضور همکاران امور مالی از ابتدای هفته علی رغم تعطیلی دانشگاه بابت ویروس کرونا