معاونت آموزشی و پژوهشی

در حال حاضر مسئولیت معاونت آموزشی و پژوهشی برعهده جناب آقای دکتر هوشنگ یزدانی، با مرتبه علمی استادیار، از اعضای محترم هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی می باشد.

شرح وظایف:

۱. نظارت بر حسن اجرای آیین نامه های تحصیلات تکمیلی در دانشکده
۲. برگزاری منظم شورای تحصیلات تکمیلی
۳. تصویب و تایید پیشنهادیه های دانشجویان ارشد و دکتری
۴. تصویب و تایید اساتید راهنما و مشاور دانشجویان ارشد و دکتری
۵. نظارت بر حسن اجرای دفاعیه های ارشد و دکتری
۶. نظارت بر حسن اجرای برنامه های آموزشی تحصیلات تکمیلی
۷. پیگیری امور و درخواستهای دانشجویان تحصیلات تکمیلی
۸. سایر امور مرتبط