مطلب انتخاب شده دیگر موجود نیست.

نام و نام خانوادگی: جناب آقای دکتر ابوالفضل براتی

گروه درسی: مهندسی شیمی

شماره تماس: 32621050

ادرس: اراک، میدان بسیج، پردیس سردشت، دانشگاه اراک، سازمان مرکزی، طبقه ششم

 

 

 

روزهای هفته

8-10

10-12

12-30/13

30/13-15

30/15-17

30/17-19

شنبه

---

مشاوره دکتری

نماز/نهار

شیمی و فیزیک پلیمرها

موازنه

یکشنبه

دفتر نظارت

دفتر نظارت

نماز/نهار

دفتر نظارت

دفتر نظارت

مشاوره دکتری

دوشنبه

موازنه

مشاوره کارشناسی/گروه

نماز/نهار

دفتر نظارت

مهندسی فرایندهای پلیمری

مطالعه

سه شنبه

شکلدهی پلیمرها

مشاوره ارشد

نماز/نهار

مطالعه

مطالعه

مطالعه

چهارشنبه

حضور در صورت نیاز

حضور در صورت نیاز

نماز/نهار

حضور در صورت نیاز

حضور در صورت نیاز

حضور در صورت نیاز

 

برنامه حضور دکتر ابوالفضل براتی ترم 981 (درصورت عدم حضور (با داشتن وقت قبلی) به آزمایشگاه پلیمر مراجعه فرمایید)