نام و نام خانوادگی: جناب آقای دکتر سیف اله سلیمانی

دبیرهیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت عتف در استان مرکزی

تلفن تماس: 32621050

آدرس: اراک، میدان بسیج، پردیس سردشت، دانشگاه اراک، سازمان دکتر قریب، طبقه پنجم

پست الکترونیک:  O-Evaluation@office.araku.ac.ir