با توجه به زیر نظام آموزش عالی خود فرم الف را دانلود و تکمیل فرمایید.

 فرم الف باید تایپ شده و به امضای رئیس موسسه/دانشگاه/مرکز رسانیده و مهر شود.

 ضمنا دستورالعمل تهیه فلش را که لازم است در روز بازدید به همراه فرم الف به هیات بازدید کننده تحویل داده شود از اینجا دانلود فرمایید. 

 دانشگاه های دولتی 

 

 دانشگاه های پیام نور

 

 موسسات آموزش عالی غیر دولتی-غیرانتفاعی

 

 دانشگاه های فنی و حرفه ای 

 

 موسسات آموزش عالی آزاد 

 

  دانشگاه های آزاد اسلامی 

1 . فرم الف   2 .  مستندات لازم 

 

 دانشگاه های جامع علمی- کاربردی 

1.فرم الف   2.  گزارش نامه نظارت

 

 موسسات پژوهشی 

1. فرم الف  2. مستندات لازم

 

دانشکده های علوم قرآنی

1. کاربرگ ارزیابی دانشکده های علوم قرآنی