نام و نام خانوادگی: جناب آقای پویا حمیدی

تلفن تماس: 32621050

آدرس: اراک، میدان بسیج، پردیس سردشت، دانشگاه اراک، سازمان مرکزی، طبقه ششم

پست الکترونیک:  p-hamidi@office.araku.ac.ir