نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای کارگروههای تخصصی در زیر نظامهای دولتی، غیرانتفاعی – غیر دولتی و آزاد، پیام نور و علمی-کاربردی تعیین شدند

اعضای کارگروههای تخصصی در زیر نظامهای دولتی، غیرانتفاعی – غیر دولتی و آزاد، پیام نور و علمی-کاربردی تعیین شدند

طی احکام جداگانه اعضای کارگروههای تخصصی در زیر نظامهای دولتی، غیرانتفاعی غیر دولتی و آزاد، پیام نور و علمی-کاربردی توسط رئیس هیات ناتک استان مرکزی و رئیس دانشگاه اراک، آقای دکتر سعید حمیدی، منصوب شدند.