نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای کارگروههای تخصصی در زیر نظامهای دولتی، غیرانتفاعی – غیر دولتی و آزاد، پیام نور و علمی-کاربردی تعیین شدند

اعضای کارگروههای تخصصی در زیر نظامهای دولتی، غیرانتفاعی – غیر دولتی و آزاد، پیام نور و علمی-کاربردی تعیین شدند

طی احکام جداگانه اعضای کارگروه های تخصصی در زیر نظام های آموزش عالی دانشگاه های دولتی، غیرانتفاعی غیر دولتی و آزاد، پیام نور و دانشگاه جامع علمی-کاربردی توسط رئیس هیات نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت استان مرکزی ، منصوب شدند.