نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید هیات ناتک استانی از آموزشکده فنی و حرفه ای پسران خمین

بازدید هیات ناتک استانی از آموزشکده فنی و حرفه ای پسران خمین

گروه بازدید کننده هیات ناتک استان مرکزی در تاریخ 9/10/1397 به سرپرستی آقای دکتر ابوالفضل براتی و همراهی آقای دکتر حسین صالحی ارجمند (عضو هیات علمی و رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اراک) و پویا حمیدی (کارشناس هیات ناتک استانی عتف) از آموزشکده فنی و حرفه ای پسران خمین بازدید به عمل آورد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوط و هیات استانی ابلاغ خواهد شد.