نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید هیات ناتک استانی از دانشگاه پیام نور واحد آشتیان

بازدید هیات ناتک استانی از دانشگاه پیام نور واحد آشتیان

گروه بازدید کننده هیات ناتک استان مرکزی در تاریخ 18/9/1397 به سرپرستی آقای دکتر ابوالفضل براتی و همراهی آقای پروفسور سید محمد علی شریعت زاده (استاد گروه زیست شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه اراک)،آقای دکتر هوشنگ یزدانی (استادیار گروه زبان انگلیسی دانشکده علوم انسانی) و پویا حمیدی (کارشناس هیات ناتک استانی عتف)   از دانشگاه پیام نور واحد آشتیان بازدید به عمل آورد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوط و هیات استانی ابلاغ خواهد شد.