نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید هیات ناتک استانی از دانشگاه پیام نور واحد تفرش

بازدید هیات ناتک استانی از دانشگاه پیام نور واحد تفرش

 گروه بازدید کننده هیات ناتک استان مرکزی در تاریخ 27/8/1397 به سرپرستی آقای دکتر ابوالفضل براتی و همراهی آقایان دکتر دکتر محمد علی بداغی فرد (هیات علمی گروه شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه اراک)، دکتر مجید لشکری (هیات علمی گروه مکانیک بیوسیستم دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی) و پویا حمیدی (کارشناس هیات ناتک استانی عتف)   از دانشگاه پیام نور واحد تفرش بازدید به عمل آورد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوط و هیات استانی ابلاغ خواهد شد.