نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید هیات ناتک استانی از دانشگاه پیام نور واحد ساوه

بازدید هیات ناتک استانی از دانشگاه پیام نور واحد ساوه

گروه بازدید کننده هیات ناتک استان مرکزی در تاریخ 28/11/1397 به سرپرستی آقای دکتر ابوالفضل براتی و همراهی آقای دکتر مجتبی ذوالفقاری (هیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اراک)،و پویا حمیدی (کارشناس هیات ناتک استانی عتف) از دانشگاه پیام نور واحد ساوه بازدید به عمل آورد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوط و هیات استانی ابلاغ خواهد شد.