نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید هیات ناتک استانی از مرکز علمی-کاربردی مهارت ساوه

بازدید هیات ناتک استانی از مرکز علمی-کاربردی مهارت ساوه

گروه بازدید کننده هیات ناتک استان مرکزی در تاریخ 7/11/1397 به سرپرستی آقای دکتر ابوالفضل براتی و همراهی آقای دکتر داریوش خواجوی (دانشیار دانشکده تربیت بدنی)، و پویا حمیدی (کارشناس هیات ناتک استانی عتف)   از مرکز علمی-کاربردی مهارت ساوه بازدید به عمل آورد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوط و هیات استانی ابلاغ خواهد شد.