نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید هیات ناتک استانی از مرکز علوم قرآنی خمین

بازدید هیات ناتک استانی از مرکز علوم قرآنی خمین

گروه بازدید کننده هیات ناتک استان مرکزی در تاریخ 9/10/1397 به سرپرستی آقای دکتر ابوالفضل براتی و همراهی آقای دکتر حسین صالحی ارجمند (عضو هیات علمی و رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اراک) و پویا حمیدی (کارشناس هیات ناتک استانی عتف) از مرکزعلوم قرآنی خمین بازدید به عمل آورد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوط و هیات استانی ابلاغ خواهد شد.