نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید هیات ناتک استانی از موسسه غیر دولتی-غیر انتفاعی مهرگان محلات

بازدید هیات ناتک استانی از موسسه غیر دولتی-غیر انتفاعی مهرگان محلات

گروه بازدید کننده هیات ناتک استان مرکزی در تاریخ 16/10/1397 به سرپرستی آقای دکتر ابوالفضل براتی و همراهی آقای دکتر علیرضا خدابخشی(عضو هیات علمی گروه شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه اراک)، و پویا حمیدی (کارشناس هیات ناتک استانی عتف) از موسسه آموزش عالی غیر دولتی-غیر انتفاعی مهرگان محلات بازدید به عمل آورد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوط و هیات استانی ابلاغ خواهد شد.