نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید هیات ناتک استانی از موسسه غیر دولتی – غیر انتفاعی ناصر خسرو ساوه

بازدید هیات ناتک استانی از موسسه غیر دولتی – غیر انتفاعی ناصر خسرو ساوه

گروه بازدید کننده هیات ناتک استان مرکزی در تاریخ 19/12/1397 به سرپرستی آقای دکتر ابوالفضل براتی و همراهی آقای محمد علی عباسی بیات (کارشناس حراست دانشگاه اراک) و پویا حمیدی (کارشناس هیات ناتک استانی عتف)   از موسسه غیر دولتی غیر انتفاعی ناصر خسرو بازدید به عمل آورد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوط و هیات استانی ابلاغ خواهد شد.