نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید هیات ناتک استان مرکزی از مرکز علمی- کاربردی صنایع دستی اراک

بازدید هیات ناتک استان مرکزی از مرکز علمی- کاربردی صنایع دستی اراک

گروه بازدید کننده هیات ناتک استان مرکزی در تاریخ 02/04/1398 به سرپرستی آقای دکتر ابوالفضل براتی (دبیر هیات ناتک استانی وزارت عتف) و همراهی آقایان دکتر سید محمد علی شریعت زاده (استاد گروه زیست شناسی دانشگاه اراک)، دکتر جعفر نظام دوست (جهاد دانشگاهی) و پویا حمیدی (کارشناس هیات ناتک استانی وزارت عتف) از مرکز علمی- کاربردی صنایع دستی اراک بازدید به عمل آورد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوط و هیات استانی ابلاغ خواهد شد.