نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید هیات ناتک استان مرکزی از مرکز علمی- کاربردی فرهنگ و هنر اراک

بازدید هیات ناتک استان مرکزی از مرکز علمی- کاربردی فرهنگ و هنر اراک

گروه بازدید کننده هیات ناتک استان مرکزی در تاریخ 19/03/1398 به سرپرستی آقای دکتر ابوالفضل براتی (دبیر هیات ناتک استانی وزارت عتف) و همراهی آقایان دکتر هوشنگ یزدانی (معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه اراک)، دکتر جعفر نظام دوست (جهاد دانشگاهی) و پویا حمیدی (کارشناس هیات ناتک استانی وزارت عتف) از مرکز علمی- کاربردی فرهنگ و هنر اراک بازدید به عمل آورد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوط و هیات استانی ابلاغ خواهد شد