نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید هیات ناتک استان مرکزی از موسسه غیر دولتی - غیر انتفاعی رضویه ساوه

بازدید هیات ناتک استان مرکزی از موسسه غیر دولتی - غیر انتفاعی رضویه ساوه

گروه بازدید کننده هیات ناتک استان مرکزی در تاریخ 24/09/1398 به سرپرستی آقای دکتر ابوالفضل براتی (دبیر هیات ناتک استانی وزارت عتف) و همراهی آقایان دکتر مجید لشکری (معاون پشتیبانی و فرهنگی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اراک)، دکتر محمد افروغ (عضو هیات علمی دانشکده هنر دانشگاه اراک) و پویا حمیدی (کارشناس هیات ناتک استانی وزارت عتف) از موسسه آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعی رضویه ساوه بازدید به عمل آورد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوط و هیات استانی ابلاغ خواهد شد