نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید هیات ناتک استان مرکزی از موسسه غیر دولتی - غیر انتفاعی مهرگان محلات

بازدید هیات ناتک استان مرکزی از موسسه غیر دولتی - غیر انتفاعی مهرگان محلات

گروه بازدید کننده هیات ناتک استان مرکزی در تاریخ 15/07/1398 به سرپرستی آقای دکتر ابوالفضل براتی (دبیر هیات ناتک استانی وزارت عتف) و همراهی آقای پروفسور سعید امانی (استاد گروه شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه اراک)، آقای مصطفی قاسمی (کارشناس حراست) و پویا حمیدی (کارشناس هیات ناتک استانی وزارت عتف) از موسسه آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعی مهرگان محلات بازدید به عمل آورد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوط و هیات استانی ابلاغ خواهد شد