نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید هیات ناتک عتف استان مرکزی از مرکز علمی- کاربردی آلومینیوم ایران

بازدید هیات ناتک عتف استان مرکزی از مرکز علمی- کاربردی آلومینیوم ایران

گروه بازدید کننده هیات ناتک استان مرکزی در تاریخ 12/03/1398 به سرپرستی آقای دکتر ابوالفضل براتی (دبیر هیات ناتک استانی وزارت عتف) و همراهی آقایان دکتر سعید امانی (استاد گروه شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه اراک)، محمدرضا حقدادی (عضو تیم بازدید کننده هیات ناتک استانی) و پویا حمیدی (کارشناس هیات ناتک استانی وزارت عتف) از مرکز علمی- کاربردی آلومینیوم ایران بازدید به عمل آورد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوط و هیات استانی ابلاغ خواهد شد