نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید هیات نظارت، ارزیابی استان مرکزی از موسسه آموزش عالی آزاد مدرسان شریف

بازدید هیات نظارت، ارزیابی استان مرکزی از موسسه آموزش عالی آزاد مدرسان شریف

گروه بازدید کننده هیات ناتک استان مرکزی در تاریخ   13/10/1399  به سرپرستی آقای دکتر ابوالفضل براتی (دبیر هیات ناتک استانی وزارت عتف)  و آقای  پویا حمیدی (کارشناس هیات ناتک استانی وزارت عتف) از موسسه آموزش عالی آزاد مدرسان شریف  بازدید به عمل آورد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوط و هیات استانی ابلاغ خواهد شد.