نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان مرکزی از دانشگاه صنعتی اراک

بازدید هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان مرکزی از دانشگاه صنعتی اراک

گروه بازدید کننده هیات ناتک استان مرکزی در تاریخ  05/08/1399  به سرپرستی آقای دکتر ابوالفضل براتی (دبیر هیات ناتک استانی وزارت عتف) و همراهی آقایان پروفسور سعید امانی  ، پروفسور سیدمحمدعلی شریعت زاده و آقای  پویا حمیدی (کارشناس هیات ناتک استانی وزارت عتف) از دانشگاه صنعتی اراک بازدید به عمل آورد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوط و هیات استانی ابلاغ خواهد شد