نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید هیات نظارت و ارزیابی استان مرکزی از موسسات غیر دولتی-غیر انتفاعی فخر رازی و رضویه ساوه

بازدید هیات نظارت و ارزیابی استان مرکزی از موسسات غیر دولتی-غیر انتفاعی فخر رازی و رضویه ساوه

هیات نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت استان مرکزی در مورخ 1398/11/07 به همراهی مسئولین محترم حوزه وزارتی،  و توسط آقایان پویا حمیدی (کارشناس هیات ناتک استان مرکزی) و محمدعلی عباسی بیات ( کارشناس حراست) از موسسات آموزش عالی غیر دولتی-غیر انتفاعی فخر رازی  و رضویه ساوه، بازدید بعمل آوردند.