نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید هیات همراه ناتک عتف استان مرکزی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد جاسب

بازدید هیات همراه ناتک عتف استان مرکزی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد جاسب

گروه بازدید کننده هیات ناتک استان مرکزی در تاریخ 26/03/1398به سرپرستی آقای دکتر ابوالفضل براتی (دبیر هیات ناتک استانی وزارت عتف) و همراهی آقایان محمد علی بداغی فرد (مدیر کل آموزش دانشگاه اراک)، دکتر ابراهیم آقا محمدی (مدیر گروه حقوق دانشگاه اراک) و پویا حمیدی (کارشناس هیات ناتک استانی وزارت عتف) از دانشگاه آزاد اسلامی واحد جاسب بازدید به عمل آورد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوط و هیات استانی ابلاغ خواهد شد