نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید هیات همراه ناتک عتف استان مرکزی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

بازدید هیات همراه ناتک عتف استان مرکزی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

گروه بازدید کننده هیات ناتک استان مرکزی در تاریخ 24/09/1398 به سرپرستی آقای دکتر ابوالفضل براتی (دبیر هیات ناتک استانی وزارت عتف) و همراهی آقایان دکتر مجید لشکری (معاون پشتیبانی و فرهنگی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اراک)، دکتر محمد افروغ (عضو هیات علمی دانشکده هنر دانشگاه اراک) و پویا حمیدی (کارشناس هیات ناتک استانی وزارت عتف) از دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه بازدید به عمل آورد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوط و هیات استانی ابلاغ خواهد شد.