نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید هیات همراه ناتک عتف استان مرکزی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات

بازدید هیات همراه ناتک عتف استان مرکزی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات

گروه بازدید کننده هیات ناتک استان مرکزی در تاریخ 08/10/1398 به سرپرستی آقای دکتر ابوالفضل براتی (دبیر هیات ناتک استانی وزارت عتف) و همراهی آقایان دکتر مهدی خدایی مطلق (عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اراک)، دکتر محمد افروغ (عضو هیات علمی دانشکده هنر دانشگاه اراک) و پویا حمیدی (کارشناس هیات ناتک استانی وزارت عتف) از دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات بازدید به عمل آورد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوط و هیات استانی ابلاغ خواهد شد