نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید هیات همراه ناتک عتف استان مرکزی از دانشگاه پیام نور مرکز اراک

بازدید هیات همراه ناتک عتف استان مرکزی از دانشگاه پیام نور مرکز اراک

گروه بازدید کننده هیات ناتک استان مرکزی در تاریخ 08/02/1398 به سرپرستی آقای دکتر ابوالفضل براتی (دبیر هیات ناتک استانی وزارت عتف) و همراهی آقای پروفسور سعید امانی (استاد گروه شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه اراک)، آقای دکتر محمد علی بداغی فرد (مدیر کل آموزش دانشگاه اراک) و پویا حمیدی (کارشناس هیات ناتک استانی وزارت عتف) از دانشگاه پیام نور مرکز اراک  بازدید به عمل آورد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوط و هیات استانی ابلاغ خواهد شد