نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه آموزشی و توجیهی برای مدیران و کارشناسان گروه نظارت و ارزیابی دانشگاههای دولتی استان مرکزی

برگزاری کارگاه آموزشی و توجیهی برای مدیران و کارشناسان گروه نظارت و ارزیابی دانشگاههای دولتی استان مرکزی

کارگاه آموزشی و توجیهی برای مدیران و کارشناسان گروه های نظارت و ارزیابی دانشگاه های دولتی در تاریخ 22/07/1398 ساعت 13:30در محل سالن قریب واقع در سازمان مرکزی دانشگاه اراک تشکیل شد. این کارگاه در راستای ارزیابی درونی زیرنظامهای آموزش عالی استان برگزار شد