نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه آموزشی و توجیهی برای مدیران و کارشناسان گروه نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان مرکزی

برگزاری کارگاه آموزشی و توجیهی برای مدیران و کارشناسان گروه نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان مرکزی

ارگاه آموزشی و توجیهی برای مدیران و کارشناسان گروههای نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور در تاریخ 21/07/1398 ساعت 13:30 در محل سالن قریب واقع در سازمان مرکزی دانشگاه اراک تشکیل شد. این کارگاه در راستای ارزیابی درونی زیرنظامهای آموزش عالی استان برگزار شد