نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دومین جلسه کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی استان مرکزی

دومین جلسه کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی استان مرکزی

دومین جلسه کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ 13/08/1398 ساعت 8:30 در محل سالن قریب واقع در سازمان مرکزی دانشگاه اراک تشکیل شد. در این جلسه گزارش بازدید از دانشگاهها  و موسسات آموزش عالی دولتی، پیشرفتها و نقاط ضعف آنها مورد بررسی و بحث قرار گرفت