نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دومین جلسه کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مراکز دانشگاه جامع علمی- کاربردی استان مرکزی

دومین جلسه کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مراکز دانشگاه جامع علمی- کاربردی استان مرکزی

  1. دومین جلسه کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مراکز دانشگاه جامع علمی- کاربردی در تاریخ 13/08/1398 ساعت 10:45 در محل سالن قریب واقع در سازمان مرکزی دانشگاه اراک تشکیل شد. در این جلسه گزارش بازدید از مراکز دانشگاه جامع علمی-کاربردی استان، پیشرفتها و نقاط ضعف آنها مورد بررسی و بحث قرار گرفت.