نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دومین جلسه کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسات آموزش عالی غیر دولتی – غیر انتفاعی و واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی

دومین جلسه کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسات آموزش عالی غیر دولتی – غیر انتفاعی و واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی

دومین جلسه کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسات آموزش عالی غیر دولتی – غیر انتفاعی و واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان در تاریخ 12/08/1398 ساعت 10:45 در محل سالن قریب واقع در سازمان مرکزی دانشگاه اراک تشکیل شد. در این جلسه گزارش بازدید از واحدهای دانشگاهی آزاد اسلامی و موسسات آموزش عالی غیر دولتی – غیر انتفاعی، پیشرفتها و نقاط ضعف آنها مورد بررسی و بحث قرار گرفت