نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دومین جلسه کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت واحدهای دانشگاه پیام نور استان مرکزی

دومین جلسه کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت واحدهای دانشگاه پیام نور استان مرکزی

 جلسه کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت واحدهای دانشگاه پیام نور استان در تاریخ 12/08/1398 ساعت 8:30 در محل سالن قریب واقع در سازمان مرکزی دانشگاه اراک تشکیل شد. در این جلسه گزارش بازدید از واحدهای دانشگاهی پیام نور، پیشرفتها و نقاط ضعف آنها مورد بررسی و بحث قرار گرفت