نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فعالیت غیر مجاز رصد و اطلاع رسانی شده در استان مرکزی در سال 1398

فعالیت غیر مجاز رصد و اطلاع رسانی شده در استان مرکزی در سال 1398

هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت ( ناتک) استان مرکزی با همکاری اداره حراست دانشگاه منتخب استان (دانشگاه اراک) و استانداری مرکزی پس از پیگیریهای متعدد و جمع آوری ادله محکم، گزارشی پیرامون تخلفات انجام شده در موسسه آموزش عالی غیر دولتی-غیر انتفاعی مهر اراک به مرکز ناتک وزارت عتف منعکس کردند.

با عنایت به پیگیریهای مستمر و مداومی که از طرف هیات ناتک استان مرکزی انجام شد تخلف این موسسه محرز شده و جلسات متعددی با همکاران مرکز نظارت وزارت عتف ،جناب آقای دکتر نیستانی (معاونت محترم مرکز نظارت) ،هیات همراه و همکاران دفتر موسسات غیردولتی-غیر انتفاعی وزارت عتف سرکار خانم دکتر اسدی (معاونت محترم)  و سرکارخانم ذوالقدر (رئیس گروه موسسات آموزش عالی غیر دولتی-غیر انتفاعی وزارت عتف) با هیات موسس این موسسه برگزار شد.

در نتیجه این جلسات ،موسسه مذکور در سال 1398 منحل اعلام شده و پرونده های دانش آموختگی و دانشجویان جاری آن موسسه به دانشگاه آزاد اسلامی استان و دانشگاه غیر دولتی-غیر انتفاعی شهاب دانش قم منتقل شدند.