نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همکاری در راستای جلوگیری از فروش پایان نامه و مدارک جعلی دانشگاهی استان مرکزی

همکاری در راستای جلوگیری از فروش پایان نامه و مدارک جعلی دانشگاهی استان مرکزی

همکاری دبیرخانه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان مرکزی با سایر دستگاههای استان بویژه پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا و مقامات قضایی برای جلوگیری از فروش پایان نامه و مدارک جعلی دانشگاهی