ارتباط با اداره رفاه

نام نام خانوادگی شماره تماس سمت

ابراهیم

حسنی 32621750 سرپرست اداره رفاه و خدمات دانشجویی
هادی عظیمی 32621764 کارشناس اداره رفاه دانشجویی
خدیجه شریعت منش 32621762 کارشناس اداره رفاه دانشجویی
عفت ارباب زاده 32621766 کارشناس اداره رفاه دانشجویی
اعظم حری فراهانی 32621759 بایگان اداره رفاه دانشجویی