رئیس اداره رفاه

در حال حاضر مسئولیت ریاست اداره رفاه بر عهده ی جناب آقای ابراهیم حسنی می باشد.

شماره تماس: 32621750-086