درباره اداره

 
اداره رفاه به منظور ایجاد زمینه‌های مناسب جهت رشد استعدادها و بخصوص کمک به وضع تحصیلی دانشجویان مستعد و کم درآمد، تسهیلاتی را بر طبق قوانین و مقررات موجود در صندوق رفاه دانشجویان، در اختیار دانشجویان واجد شرایط قرار می‌دهد.
 
واحدهای تابعه اداره رفاه: واحد پرداخت وام دانشجویی، واحد بازپرداخت، بایگانی