سرپرست اداره فوق برنامه و گردشگری

جناب آقای سعید مرادیان

 

تلفن تماس: 32763555-086

 

آدرس الکترونیکی:

s-moradian@office.araku.ac.ir