رئیس اداره

در حال حاضر رئیس اداره فوق برنامه و گردشگری بر عهده ی جناب آقای سعید مرادیان می باشد.