اطلاعیه دروس عملی دانشکده کشاورزی

اطلاعیه دروس عملی دانشکده کشاورزی

 به اطلاع دانشجویان محترم می رساند، پیرو پیگیری های انجام شده از طرف دانشکده کشاورزی و عدم همکاری مراکز مربوطه (گلخانه ها، باغ های تحقیقاتی و ...) به علت شرایط بهداشتی حاکم بر این مراکز و خطرات انتقال کرونا و بر اساس تصمیم گروههای آموزشی و  مدیریت دانشکده کشاورزی مقرر گردید بخش عملی تمام دروس اعلام شده بجز یک درس (اصلاح و بذرگیری گل و سبزی) به صورت مجازی برگزار شوند.

- پیرو هماهنگی انجام شده، انشاالله به شرط بهبود شرایط، دانشجویان مربوطه با ورودی های بعدی در نیمسال 992 به صورت مستمع آزاد در بخش عملی دروس مربوطه حاضر خواهند شد.

 برنامه عملی درس اصلاح و بذرگیری گل و سبزی  را دراینجا ببینید.

آدرس کوتاه :