فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای فنس کشی محوطه پیرامونی رصدخانه دانشگاه اراک (نوبت اول)

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای فنس کشی محوطه پیرامونی رصدخانه دانشگاه اراک (نوبت اول)

جهت مطالعه مناقصه اینجا کلیک نمایید.

اطلاعات مناقصه