مدیر گروه مکانیک بیوسیستم

در حال حاضر مدیریت گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم بر عهده ی جناب آقای دکتر محمدی گل می باشد.